Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dnia 25.05.2018 roku zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Dnia 25.05.2018 roku zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Dar.Net” Dariusz Lyczko ul. Ignacego Daszyńskiego 5 , 44-274 Rybnik, dalej zwany Administratorem.

 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rogozina 51, 44-310 Radlin, wysyłając e-mail na adres: biuro@darnet.pl lub przez stronę WWW.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  - złożenia zamówienia na usługę i weryfikacji w zakresie możliwości zawarcia umowy,

  - wykonania i realizacji zapisów umowy,

  - realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej,

  - przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności,

  w postaci wiadomości e-mail lub komunikatów sms, na wskazane adresy e-mail oraz numery telefonów

  komórkowych,

  - windykacji naszych należności wynikających z umów i nie opłaconych faktur za świadczone usługi,

  - realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator na podstawie zawartych umów i dla realizacji zleceń niezbędne jest udostępnienie powyższych danych, w tym podmioty zapewniające usługi księgowości, windykacji, obsługujące systemy informatyczne, świadczące usługi kurierskie oraz pocztowe. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy podatkowe, organy ścigania, UKE).

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora w dowolnym momencie:

  - dostępu do swoich danych osobowych,

  - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  - cofnięcia zgody,

  - przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane osobiście w celu realizacji zlecenia lub przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG).

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wypełnienia ustawowych obowiązków przechowywania informacji.

 9. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

 10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością dalszego świadczenia usługi.

configurator

Skorzystaj z wygodnego

konfiguratora oferty

i oszczędzaj na rachunkach!

KONFIGURATOR