Ulga internetowa 2012 / 2013 W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Jeżeli korzystaliśmy w 2012 r. z Internetu, możemy w rozliczeniu dochodów tego roku odliczyć od dochodu (przed opodatkowaniem) ponoszone na ten cel wydatki, ale nie więcej niż 760 zł.

Od rozliczenia dochodów roku 2013, ulga internetowa ulega istotnemu ograniczeniu - odliczać będą mogli tylko ci podatnicy, którzy nie odliczali wcześniej niż za 2012 rok i tylko przez 2 lata.

USTAWA z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 26 po ust. 6g dodaje się ust. 6h w brzmieniu:
6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.”;

źródło i więcej informacji: http://www.pit.pl/ulga-internet/

configurator

Skorzystaj z wygodnego

konfiguratora oferty

i oszczędzaj na rachunkach!

KONFIGURATOR